Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа №42


запомнить

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

від 30 серпня 2023 року

                           

Положення про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

в Дніпровському ліцеї № 42 Дніпровської міської ради

 

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Дніпровському ліцеї № 42 ДМР розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ (ст.41. Система забезпечення якості освіти), Статуту Дніпровського ліцея № 42 Дніпровської міської ради, Планом розвитку Дніпровського ліцяї № 42 ДМР.

2. Система якості освіти Дніпровського ліцея № 42 ДМР базується на таких принципах:

- усвідомлення всіма педагогічними працівниками НВК відповідальності за якість освіти, що надається;

- визнання необхідності розроблення стратегії та процедур забезпечення якості для освітніх програм, що реалізуються;

- прийняття наукових обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і об’єктивної інформації;

- відмова від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства;

- постійне навчання педагогічних працівників;

- максимальне врахування вимог до якості освіти всіх зацікавлених сторін.

3. Ліцей працює у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, до яких відноситься

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- дошкільні заклади освіти;

- педагогічний персонал НВК;

- здобувачі освіти та їх батьки;

- органи місцевого самоврядування у сфері освіти.

4. Система якості освіти школи забезпечується на трьох рівнях:

- рівень оперативного управління діяльністю (управління якістю) націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містить освітній процес (навчально – методичне навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя);

- процеси управління ресурсами, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності;

- рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості, націлене на підтвердження впевненості внутрішніх споживачів у тому, що відповідні вимоги до якості освіти будуть виконані);

- рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради, методичної ради.

5.Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Ліцеї

5.1. Внутрішня система забезпечення якості в Дніпровському ліцеї № 42 ДМР є складником системи забезпечення якості освіти в Україні і містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Дніпровського ліцея № 42 ДМР.

5.2. В КЗО «НВК № 42» ДМР поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів.

5.3. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в класних журналах і доступні для перегляду та аналізу адміністрації, класним керівникам, здобувачам освіти та їх батькам.

5.4. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі дiагностичних контрольних робіт за завданням адмiнiстрацii ДПА,ЗНО.

5.5. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності школи містить такі процедури: встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів освіти, педагогів школи); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності НВК усім зацікавленим сторонам на сайті закладу школи; постійне удосконалення інформаційної системи НВК для створення ефективного інформаційного освітнього середовища; запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогів НВК та здобувачів освіти.

6. Стратегічні цілі і завдання удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в НВК

6.1. Відповідно до місії закладу основними стратегічними цілями внутрішньої системи забезпечення освітою є забезпечення якості освітньої діяльності НВК шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників освітньої діяльності.

6.2. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- постійний моніторинг змісту освіти;

- спостереження за реалізацією освітнього процесу;

- моніторинг технології навчання;

- моніторинг ресурсного потенціалу закладу;

- моніторинг управління ресурсами та процесами;

- спостереження за станом соціально-психологічного середовища закладу;

- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

- розроблення рекомендацій щодо покращення цiєi діяльності, участь у стратегічному плануванні.

6.3. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі навчальних планів, програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності навчальним потребам здобувачів освіти.

6.4. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі вітчизняної освіти, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю навчальних досягнень здобувачів освіти.

6.5. Моніторинг ресурсного потенціалу НВК полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи закладу.

6.6. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в НВК полягає у визначенні ефективності управління в навчальному процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік).

6.7. Спостереження за станом соціально – психологічного середовища закладу полягає в діагностуванні морально – психологічного клімату в колективі.

6.8. Обов’язковою складовою  щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти є участь у стратегічному плануванні.

7. Організація внутрішньої системи якості освіти в Дніпровському ліцеї № 42 ДМР

7.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі здійснюється на таких рівнях: І рівень – здобувачі дошкільної та середньої освіти; ІІ рівень – методичні об’єднання педагогів; ІІІ рівень – адміністрація  НВК.

7.2. На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти психологом та соціальним педагогом здійснюється соціологічнe опитування здобувачів освіти щодо якості проведення навчальних занять (уроків, практичних та лабораторних робіт), другий рівень – забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами: контроль виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти; встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання (чверть, семестр).

7.3. Третій рівень реалізується адміністрацією закладу:

- визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти;

- управління якістю (методи та види діяльності оперативного характеру, що використовуються для виконання вимог до середньої освіти та встановлених нормативів);

- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;

- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи НВК;

- забезпечення публічної інформації про освітні програми;

- встановлення оперативного зворотного зв’язку з випускниками НВК.